Search

domingo, 26 de abril de 2009

Arkona - [2005] Bogowie Zapomnienia

1. Nieporozumienie W Bezsensie Istnienia
2. Gwa³t W³asnego Po¿¹dania
3. Przysz³y Zdrajca Chrzeœcijañskiej Masy
4. Szalencza Pogoñ Za Bezwstydn¹ Rozkosz¹
5. Kres Ludzkiej Doskona³osci Obezw³adniony Pró¿noœci¹
6. Najprostrza Martwica Zgubnej Niemocy
7. Niezwykle Uci¹¿liwa Droga Do Gwiazd...
8. Kiedy G³az Nadaje Kszta³t Boskiej Naturze / Kr¹g Ognia
The translated song titles are:
1. "Misunderstanding In The Nonsense of Existence"
2. "Rape Of One's Coveting"
3. "Future Traitor Of The Christian Masses"
4. "The Wild Pursuit After The Shameless Pleasure"
5. "The Verge Of Mankind's Essence Overpowered By Thirst"
6. "The Easiest Worry Of A Harmful Debility"

Nenhum comentário: