Search

domingo, 26 de abril de 2009

Arkona - [2003] Konstelacja Lodu

1. Módl siê do wiatru o powrót mój ... 05:55
2. Gdzie bogowie s± jak bracia i siostry ... 07:47
3. Ch³odne i dostojne s± nasze oblicza ... 05:30
4. Moja mistyczna droga do gwiazd ... 05:04
5. Kiedy psy w zagrodach ujadaj± ... 07:24
6. W mglistej konstelacji lodu ... 10:19
Album title: The Constellation of Ice


1. Pray to the Wind for My Return...
2. Where the Gods are Like Brothers and Sisters...
3. Cold and Distinguished are Our Faces...
4. My Mystic Way to the Stars...
5. When the Hounds are Barking in the Farmsteads...
6. In the Foggy Constellation of Ice...

Nenhum comentário: