Search

domingo, 26 de abril de 2009

Arkona - [2001] Zeta Reticuli (A Tale About Hatred And Total Enslavement)

1. Kiedy G³az Nadaje Kszta³t Boskiej Naturze / Kr¹g Ognia... 07:53
2. Demoniczne Spojrzenia Bogów Skierowane Na Arkonê W Dobie Rozkwitu Nowej Wiary... 04:27
3. Pozorna Wada Niedostêpnoœci Tajemnic Bogów Którymi Nie Gardzi Pogañska Duma... 04:18
4. Niezwykle Uci¹¿liwa Droga Do Gwiazd Oraz Odwieczna Niemoc W Zrozumieniu Prawdy Ukrytej Na Biegunach Strachu... 05:20
5. Gorycz £ez Nektaru Wiecznoœci... 08:05 
6. Odejdê W Dniu Gdy DŸwiêk Zamilknie... 05:09
7. Zeta Reticuli - Ostateczne Pojednanie Ze Stwórcami Bez Koniecznoœci Dalszej Reinkarnacji... 07:28
Translation of titles' tracks:1. When A Boulder Resembles the Shape of God's Nature / Circle Of Fire...
2. A Demonic Stare Of The Gods, Directed Towards Arkona In The Heyday Of A New
Faith...
3. An Imaginary Defect Of The Inaccessibility Of Secret Gods For Which A Pagan
Pride Does Not Disdain...
4. Unusually Represses The Way To The Stars And Immemorial Debility In
Understanding The Truth Hidden At The Poles Of Fear...
5. The Bitter Tears Of The Nectar Of Eternity...
6. I Will Depart In The Day When Sound Is Silenced...
7. Zeta Reticuli - The Ultimate Reconciliation Of Creators Without The Necessity Of Next Reincarnation...

Nenhum comentário: